Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Wykaz rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Celestynów
Lp. Nazwa rezerwatu Akt powołujący Rok powstania Powierzchnia Przedmiot ochrony
1 Bagno Bocianowskie MP nr 25 poz 234 1982 68,98 Przedmiotem ochrony są zbiorowiska leśne bagienne o charakterze naturalnym i półnaturalnym na wydmach śródlądowych i torfowiskach wysokich i przejściowych, a celem ochrony są drzewa pomnikowe i rośliny chronione
2 Czarci Dół MP nr 39 poz. 230 1983 8,75 Przedmiotem ochrony są torfowiska wysokie i przejściowe z typową roślinnością, natomiast celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk torfowych z charakterystyczną roślinnością.
3 Grądy Celestynowskie MP nr 7 poz. 55 1987 8,35 Przedmiotem ochrony jest grąd ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, natomiast celem ochrony jest zachowanie i utrzymanie grądu.
4 Rogalec MP nr 17 poz. 125 1984 33,19 Przedmiotem ochrony są drzewostany na siedliskach olsów i łęgów, a celem ochrony jest zachowanie biotopów i biocenoz olsów i łęgów.
5 Szerokie Bagno MP nr 17 poz. 125 1984 76,73 Głównym przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie, otoczone borami: bagiennym, wilgotnym i świeżym z charakterystyczną florą, natomiast celem ochrony jest zachowanie biocenozy i biotopu torfowiska wysokiego.
6 Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego

MP nr 10 poz. 64

1977

20,97

Powierzchnia zmieniona Zarządzeniem nr 16 RDOŚ z 29.07.2013r. na 21,13
Głównym przedmiotem ochrony są biotopy ptaków wodnych i biocenozy torfowisk niskich, jezioro i otaczające je bór bagienny i mieszany, natomiast celem ochrony jest utrzymanie sztucznego jeziora i otaczających go torfowisk niskich, oraz fauny.
7 Wymięklizna MP nr 2 poz. 415 1996 62,37 Przedmiotem ochrony są wielogatunkowe drzewostany liściaste, mieszane i iglaste, o znacznym stopniu naturalności wraz z występującymi w nich gatunkami ptaków, a celem ochrony jest zachowanie tych drzewostanów.
8 Pogorzelski Mszar MP nr 7 poz. 55 1987 35,08 Celem ochrony są dwa zabagnione śródleśne zagłębienia oraz towarzyszące im zalesione wydmy. Zagłębienia wypełniają torfowiska o charakterze torfowisk wysokich i przejściowych, z rzadka porośnięte karłowatą sosną, brzozą omszoną i brodawkowatą.
9 Świder MP nr 4 poz. 20 1978 238 Głównym celem ochrony jest zachowanie malowniczych dolin rzecznych, z licznymi przełomami, bystrzami, zakolami i starorzeczami. Zarówno Świder, jak i Mienia, mają w granicach rezerwatu charakter naturalny i silnie meandrują.
10 Żurawinowe Bagno M.P. nr 56, poz. 483 1994 2,33 Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona torfowiska przejściowego z typową florą i fauną oraz fragmentów otaczających lasów.
11 Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego M.P. Nr A-93, poz. 1449 1952 114,41 Celem ochrony są cenne zbiorowiska lasów liściastych i mieszanych z dużym udziałem starodrzewu w wieku 150–170 lat.
12 Łachy Brzeskie Dz. U. Nr 166, poz. 1224 1998 476,31 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.
13 Wyspy Świderskie Dz. U. Nr 166, poz. 1224 1998 572,28 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.
Lp. Nazwa rezerwatu Akt powołujący Rok powstania Powierzchnia Przedmiot ochrony
14 Wyspy Zawadowskie Dz. U. Nr 166, poz. 1224 1998 530,28 Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły.